ഡി ൧ ഭൗതിക ശാസ്‍ത്രം (D1 Physics)
സി. എം. എസ്. കോളേജ്. ൧൮.൧൧.൧൯൯൭. (18.11.1997)

എന്നെ അറിയമൊ നിങ്ങള്‍ക്ക്?
ഞാനൊരു കുട്ടിയണ്.
സ്വപ്നങ്ങളില്‍ നിന്നു സ്വപ്നങ്ങളിലേയ്‍ക്കു
ഉറയ്‍ക്കാത്ത കാലുകളെടുത്തു വെയ്‍ക്കുന്ന കുട്ടി.
————————————————-

ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ബസില്‍ വെച്ച്.

മാര്‍ക്കു കുറഞ്ഞു പോയപ്പോള്‍….
മാര്‍ക്കിത്തിരി കുറഞ്ഞു പോയതിലു-
മാര്‍ക്കാണിത്ര ചേതമിവിടെ?

അറപ്പ്
ആരോ പറഞ്ഞതു കേട്ടതായ്‍ ഓര്‍മ്മയു-
ണ്ടാരോഗത്തിന്‍ മൂര്‍ദ്‍ധഭാവങ്ങളേതുമേ.
അറപ്പാണവള്‍ക്കെന്തിനേയുമേ-
യറക്കുന്നതിന്നും, പച്ചമാംസത്തെ.