അക്ഷരങ്ങളെഴുതാനറിയാത്ത പേന
~ അറിയാത്തതല്ല ശ്രമിക്കാഞ്ഞതാണ് പോലും
പോക്കറ്റില്‍ തന്നെ വെച്ചിരിക്കയായിരുന്നല്ലോ!

അക്ഷരങ്ങളെഴുതാനറിയാത്ത പേന
-യെങ്ങിനെ സ്വദു:ഖം കടലാസ്സില്‍ പകര്‍ത്തും?

പാര്‍ക്കറിന്റെ പകിട്ടൊത്ത പേനയാണെങ്കിലും
പ്രവൃത്തിയില്‍ പാളുന്നുവെങ്കില്‍ പേന
പാഴാണ്, പഴുതില്ലതില്‍

23 Nov 1999