കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ നല്ല പടങ്ങള്‍ ഇനി എന്റെ കൈയ്യില്‍ ഇല്ല. ഇനിയും എടുക്കണമെങ്കില്‍ ഒന്നര വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടില്‍ പോകുന്പോള്‍ വേണം. അതിനാല്‍ കേരളത്തിന്റെ തനിമയും മണവുമൊക്കെ ചുരത്തുന്ന മറ്റു ചില ചിത്രങ്ങളാകാം, എന്തെ?

ഇതാണ് ഓണത്തുന്പി. ഓണക്കാലത്ത് (സെപ്തംബര്‍ – ഡിസംബര്‍) ആണ് ഇവയെ പ്രധാനമായി കണ്ടുവരുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇവ കൂട്ടമായി ഉയര്‍ന്നുപറന്ന് കാറ്റുകൊണ്ട് നില്‍ക്കുന്നത് കാണാം, അവസാനത്തെ ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നതു പോലെ. വളരെ മനോഹരമാണ് ഇവയെ കാണാന്‍. ആണ്‍തുന്പിയുടെയും പെണ്‍തുന്പിയുടെയും ചിറകുകള്‍ വ്യത്യസ്തമാണ്. പെണ്‍തുന്പിയുടെ ചിറകില്‍ കറുപ്പു നിറം കൂടുതലും ആണ്‍തുന്പിക്ക് കറുപ്പു നിറം കുറവുമാണ്.

ആണ്‍തുമ്പി | Rhyothemis variegata variegata male| 

Onathumbi. Rhyothemis variegata variegata. male.

പെണ്‍തുമ്പി | Rhyothemis variegata variegata female|

Rhyothemis variegata variegata. female

ഓണത്തുമ്പികള്‍ ഉയരത്തില്‍ വട്ടമിട്ടു പറക്കുന്നു.

onathumbi

ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം എന്റെ വീട്ടുവളപ്പില്‍ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളവയാണ്. ഒന്നു സൂക്ഷിച്ചുനോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ പറന്പിലും ഇവയെയൊക്കെ കാണാം. പ്രകൃതിയെ കൂടുതല്‍ അറിയുന്പോള്‍ കൂടുതല്‍ സ്നേഹം തോന്നും. അറിയാതിരുന്നാലോ, അതു സ്വയം അറിയാതിരിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. അടുത്തിടപെഴുകുന്പോളുള്ള സുഖം വേറേയൊന്നില്‍ നിന്നും കിട്ടില്ല. ഞാനും പ്രകൃതിയും ഉണ്‍മയും എല്ലാം ഒന്നുതന്നെ എന്ന സത്യത്തിലേയ്‍ക്ക് അതു‍ നിങ്ങളെ എത്തിക്കും.